Talousdemokratia luo yhteyksiä

Talousdemokratian tuore puheenjohtaja Konsta Nylander kävi perjantaina 24.1. Kestävän talouspolitiikan seuran tilaisuudessa pitämässä esitelmän aiheesta “Kestävä talouskasvu ja kestävä velkaantuminen”. Paikalla oli myös Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen. Tilaisuudessa käytiin läpi uusimpia tutkimuksia, joiden mukaan maapallon resurssienkulutusta olisi mahdotonta erottaa talouskasvusta ja siten vihreä talouskasvu olisi väärä tavoite.

kuvia Kestävän Talouspolitiikan seuran tilaisuudesta 24.1.2020

Talouskasvusta luopuminen on siis välttämätöntä. Keskeisessä asemassa on myös rahan syntyminen pankkilainoja myönnettäessä, joka korkovaikutuksen takia myös vaatii talouskasvua. Nylander esitteli myös vaihtoehtoja rahajärjestelmällemme ja tarjosi ratkaisuksi tietenkin Talousdemokratian ajamaa rahareformia. Tämän pohjalta saatiin aikaiseksi vilkasta ja hedelmällistä keskustelua, joka toivottavasti johtaa jatkossa myös muihin tapahtumiin ja kontakteihin. Lopuksi pohdittiin yhdessä myös ensimmäisiä askelia rahareformin suhteen, koska koko muutos kerralla lienee poliittisesti hyvin vaikeaa. Kaikkien kansalaisten keskuspankkitili ja sähköinen käteinen nousivat ensisijaisiksi vaihtoehdoiksi.

Nylanderin esitelmä on ladattavissa oheisesta linkistä:

Tutkimus: Pankkien velkarahanluonti nostaa asumisen hintaa

Suomen Pankin johtavan neuvonantajan Kari Takalan mukaan pankkien luotonanto on asuntohintojen nousun taustalla.

Talous & Yhteiskunta -lehden joulukuussa 2019 julkaistussa lehdessä Takala summaa:

“Pelkistetysti syy asuntohintojen nousulle on se, että lyhyellä aikavälillä asuntojen likimain kiinteän tarjonnan markkinoilla asuntoluottojen kasvu mahdollistaa asuntokysynnän purkautumisen, jonka voi tasapainottaa vain asuntohintojen nousu. Näitä kysyntäsokkeja syntyy asuntomarkkinoille juuri rahoituksesta, koska asuntokaupoissa käytetään runsaasti velkarahoitusta. — Luototus nostaa asuntohintoja ja siten velkaantumista. Luotonanto synnyttää talouteen uutta rahaa ja ostovoimaa, kun taas kuoletukset poistavat rahaa taloudesta.” (Takala, 2019, s. 52)

Lisäksi hänen mukaansa “Neoklassiset taloustieteilijät ovat halunneet selittää kotitalouksien asuntovelkaantumista korkeilla asuntohinnoilla, joka johtuu liikakysynnästä, mutta kausaalisuus kulkee juuri päinvastaiseen suuntaan eli luotonannon kiihtymisestä neliöhintoihin. Käytännössä vain luotonanto voi laukaista kysynnän kasvun.” (Takala, 2019, s. 53)

Takalan mukaan tämä kehitys on kiihtynyt erityisesti verotuksen takia. Keväällä 1998 euroon liittymisen takia Suomessa poistettiin asuntoluottojen 1,6 prosentin leimavero, jonka myötä pankkien välinen asuntoluottokilpailu kiihtyi ja korkomarginaalit kaventuivat (Takala, 2019, s. 54).

Tarkemmin katsottuna asumismuotojen erilainen verokohtelu Suomessa yllyttää asuntovelkaantumiseen: “Suomessa keskeinen keino rikastua on mielletty omistusasunnon hankkimiseksi. Sitä hillitsee tehokkaasti vain se, että veroedut ja liikakysyntä ovat nostaneet luototuksen avulla asuntojen neliöhinnat korkealle. Kallistuneet sijoitusasunnot pyritään vielä maksattamaan vuokralaisilla, ja asumistuen kautta myös veronmaksajat osallistuvat tämän tuoton varmistamiseen.” (Takala, 2019, s. 55)

Takalan mukaan velkaantumiseen yllyttävään asuntopolitiikkaan ei ole helppoja ratkaisuja, mutta esimerkiksi vuokralaisille sallittu asunnon bruttovuokran ja yhtiövastikkeen kokoinen verovähennys voisi tasapainottaa tilannetta (2019, s. 56). Perimmäisen ongelman ratkaisemiseksi pankkien asuntoluototusta ja kotitalouksien velkaantumismahdollisuuksia olisi rajoitettava (2019, s. 56).


Talousdemokratia ry luki Takalan artikkelin (joka ei välttämättä edusta tässä Suomen Pankin näkemyksiä) ilolla ja pitää siinä nostettuja näkökulmia erittäin huomionarvoisina.

Pankkien luoma velkaraha päätyy todella suurimmaksi osaksi asuntomarkkinoille nostaen asumisen hintaa, mikä jättää keskimääräiselle suomalaiselle vuodesta toiseen vähemmän rahaa muuhun elämiseen, kuten Takalan kuvioistakin (s. 55) näkee.

Takala viittaa tekstissään (s. 54) mm. Martin Wolfin, Mervyn Kingin ja Steve Keenin argumentointiin, että pankkien omavaraisuusaste pitäisi olla korkeampi, jopa 100 % kuten Talousdemokratia ja kansainvälinen rahareformiliikekin ehdottaa.

Haaste kuitenkin on, että yleinen ilmapiiri pitää omistusasumista keinona vaurastua ja rahareformin toteuttaminen eli pankkien luotonannosta luopuminen johtaisi väistämättä siirtymävaiheeseen, jossa asuntolainoja ei saisi lainkaan yhtä dynaamisesti kuin aiemmin. Lisäksi asunnonomistajat ja asuntolainalaiset olisivat varmasti varpaillaan asuntojensa arvon mahdollisista heilahduksista.

Kuten Valtiovarainministeriön ehdottamiin keinoihin hillitä kotitalouksien velkaantumista antamassamme lausunnossa vetoamme: kokonaisvaltainen talouden toiminnan ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeätä velkaantumisen hillitsemiseen pyrkimisessä. Julkisen sektorin on toimillaan turvattava yksityisen sektorin velkaantumisen hillitsemisestä johtuva liikkeelläolevan rahan väheneminen, jottei ajauduta uusiin talouden taantumiin. Lisäksi olisi suotavaa, että asumisesta tulisi enemmän kansalaisoikeus kuin spekulointia ja unelma rikastumisesta, mutta muutoin jätämme asuntopolitiikan kehittämisehdotukset alan asiantuntijoille.

Takalan teksti on kokonaisuudessaan arvokasta asiaa asumisesta, pankkien yhteiskunnallisesta roolista, taloustieteen tilasta ja politiikasta. Suosittelemme kaikkia lukemaan ja jakamaan tätä tekstiä.

Talousdemokratian lausunto koskien keinoja hillitä kotitalouksien velkaantumista

Syksyllä 2019 Valtiovarainmisteriö ehdotti kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi keinoja, jotka perustuvat luoton enimmäismääriin, lyhennysvelvoitteeseen ja lainan enimmäispituuteen. Tarkemmin tavoitteena on hillitä liiallista luotonantoa kotitalouksille ja taloyhtiöille, edistää asiakkaansuojaa luottomarkkinoilla sekä parantaa muun kuluttajaluotonannon valvontaa.

Taloudemokratia korosti lausunnossaan rahajärjestelmän kokonaiskuvan ymmärtämisen merkitystä kyseisten sinänsä arvokkaiden pyrkimysten edistämisessä:

“Lausuntomme päämäärä on varmistaa, että työryhmä ja kyseessä oleva lainsäädäntötyö on perehtynyt rahajärjestelmän toimintaan huolellisesti tiedostaen, että velkaantuminen on ainoa tapa luoda rahaa nykyjärjestelmässä. Raha on velkaa. Jos pankkilainojen määrä vähenee, vähenee myös rahan määrä. Jonkun on siis oltava velkaa, jotta taloudessa olisi rahaa kierrossa. Jos yksityisen sektorin velkaantumisesta ollaan huolissaan, tarkoittaa se sitä, että velka ja varallisuus ovat jakautunut epätasaisesti ja/tai julkisen sektorin velanotto ja yksityiselle sektorille kulutetun rahan määrä on liian pieni. Nykyisen rahajärjestelmän kannalta parempia keinoja lievittää yksityisen sektorin velkaantumista ovat taloudellisen eriarvoisuuden pienentäminen ja julkisen sektorin velanoton lisääminen.

Kestävin tapa vaikuttaa yksityisen sektorin velkaantumiseen olisi rahareformin läpivieminen, niin että rahaa ei enää syntyisi pankkilainojen myöntämisen yhteydessä. Kun rahan määrä ei olisi enää riippuvainen velasta, voitaisiin yksityisen sektorin velkaantumiseen puuttua keinoilla, jotka tämänhetkisen rahajärjestelmän kanssa vähentäisivät rahan määrää kierrossa (esimerkiksi Valtiovarainministeriön kyseessä olevat ehdotukset) ja joita ei ole talouden kannalta järkevää tehdä nykyjärjestelmän ja vallitsevien käytäntöjen puitteissa. ” Lue koko lausunto.

Säädösvalmistelun on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn vuoden 2020 aikana.

Modernista Postipankista Suomen varamaksujärjestelmä?

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Valtteri Aaltonen kirjoitus modernin Postipankin mahdollisuuksista julkaistiin 1.12. Helsingin Sanomien mielipidepalstalla *.

Alkuperäinen Suomen Postipankki (Postisäästöpankki) perustettiin vuonna 1887 ja se toimi aktiivisesti edistäen suomalaista säästäväisyyttä aina 1990-luvulle asti. Lopulta se kuitenkin Leonian ja Sampo Pankin kautta paketoitiin 2000-luvun alussa osaksi Danske Bankia, joka nyt rämpii rahanpesuskaandaalissa. Pieni joukko taitavia neuvottelijoita kääri isot rahat itselleen tässä yksityistämisprosessissa. Samalla Suomesta hävisi julkisen tahon tarjoama vaihtoehto pankkitilin ylläpitämiseen.

Pääministeri Sipilän hallituskaudella Valtiovarainministeriö oli laatimassa finanssialan varautumisvelvoitetta eli pohdittiin esimerkiksi Suomen varamaksujärjestelmää erilaisten kriisien varalta. Tuolloin Talousdemokratia ehdotti keskuspankkitilien avaamista kansalaisille tai julkisten maksutilien perustamista muuten (Kela tai Verottaja) varamaksujärjestelmäksi irrallaan epävakaasta finanssisektorista. Säädösvalmistelu jäi kuitenkin pois eduskunnan istuntokaudelta.

Tämä kirjoitus pyrkii tuomaan uuden näkökulman tähän tärkeään mutta ratkaisemattomaan asiaan. Miten Suomi varautuu ennemmin tai myöhemmin tulevaan seuraavaan finanssikriisiin? Voisiko uusi Postipankki olla ratkaisu tähän?

*Tekstin voi lukea myös Talousdemokratian Facebook-sivulta.

Talousdemokratian hallitus 2020

Lauantaina 23.11.2019 Suomen Talousdemokratia ry piti Helsingissä syyskokouksen, jossa valittiin yhdistykselle 2020-luvun ensimmäinen hallitus, joka aloittaa myös yhdistyksen toiminnan toisen vuosikymmenen.

Hallitus ensi vuodelle on seuraava:

Konsta Nylander, puheenjohtaja
Valtteri Aaltonen, varapuheenjohtaja
Petri Flander, sihteeri
Omar El-Begawy, rahastonhoitaja
Toma Kavonius, jäsenvastaava
Ari Slioor, IMMR-delegaatti
Jari Rutanen, hallituksen jäsen
Tyrni Rankka, hallituksen varajäsen

Talousdemokratian strategiatyöpaja ja syyskokous 23.11.2019 Helsingissä

Maailma ympärillämme muuttuu kiihtyvään tahtiin. Tästä huolimatta tietyt asiat, kuten globaalisti vallitseva velkarahajärjestelmä, pysyvät ennallaan ja näin ollen 10-vuotiaan Talousdemokratia yhdistyksen vaatimukset oikeudenmukaisemmasta rahajärjestelmästä säilyvät myös 2020-luvulle. 10 vuoden aikana Talousdemokratia on toteuttanut lukuisia hankkeita: kansalaisaloitekokeilun, eduskuntaryhmien lobbausta, lausuntoja, keskustelutilaisuuksia, videoita, julkaisuja sekä aktiivista viestintää sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa. Yhdistyksenä ja osana kansainvälistä rahareformiliikettä (International Movement for Monetary Reform) olemme selvästi saanut edistystä aikaan, mutta työtä riittää edelleen vielä vuosiksi.

10 vuotisen taipaleen jälkeen onkin syytä pysähtyä pohtimaan miten Talousdemokratian viesti tulisi paremmin kuuluville? Pienenä kansalaisjärjestönä yhteistyö ja viestintä erilaisten tahojen kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Mitkä ovat tahot, joiden kanssa Talousdemokratian kannattaisi rakentaa yhteistyötä? Yhdistyksen toiminnan jatkuvuus ja luovuus perustuu aktiiviseen jäsenistöön. Miten Talousdemokratiasta saadaan kiinnostava ja innostava organisaatio, joka aktivoi uusia tekijöitä yhdistyksen toimintaan ja yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi.

Lauantaina 23.11. klo 14:30-15:30 Talousdemokratia ry järjestää Strategiatyöpajan Helsingissä keskustakirjasto Oodissa (2. kerros ryhmätyötila 7). Talousdemokratian hallituksen jäsen Konsta Nylander vetää tilaisuuden, jossa jakaudutaan suunnittelemaan mm. yhteistyötahoihin liittyvää toimintaa, viestinnän tapoja ja kohteita ja yhdistyksen organisointia eli esimerkiksi uusien jäsenien hankintaa.

Tilaisuuden jälkeen pidetään Talousdemokratia ry:n syyskokous, jossa valitaan mm. yhdistyksen uusi hallitus ja suunnitellaan tulevaa toimintaa. Lauantai 23.11. on siis erinomainen päivä liittyä mukaan Talousdemokratia-aktiiviksi oikeudenmukaisemman rahajärjestelmän vaatimuksen lipunkantajaksi. Tule mukaan ja vinkkaa myös tuttusi paikalle. Talousdemokratia tarjoaa strategiatyöpajaan ja syyskokoukseen osallistuville kahvin tai teen Oodin kahvilassa.

Tapahtumat löytyvät myös Facebookista.

Syyskokouksessa äänioikeus on ainoastaan kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneilla varsinaisilla jäsenillä. Unohtuneen jäsenmaksun (20/10 e) voi maksaa myös paikan päällä. Kannattavilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokoukseen osallistuvat jäsenet voivat hakea matkakorvausta kuitteja vastaan. Vapaamuotoiset hakemukset käsittelee yhdistyksen hallitus kokouksen jälkeen.

Tervetuloa strategiatyöpajaan ja kokoukseen!

Oikeudenmukaisen rahajärjestelmän puolesta,

Valtteri Aaltonen
Puheenjohtaja
Suomen Talousdemokratia ry

Talousdemokratia 10 vuotta!

Suomen Talousdemokratia ry perustettiin tasan 10 vuotta sitten. Tässä ajassa yhdistys on onnistunut kiitettävästi lisäämään tietoa rahajärjestelmän toiminnasta. Vielä 10 v. sitten harva tiesi, että pankit luovat rahaa myöntäessään lainoja. Nykyään se kuuluu jo yleissivistykseen.

Talousdemokraattiset uudistukset ovat edistyneet hyvin. Sähköistä käteistä ollaan jo toteuttamassa monissa maissa ja helikopteriraha (eli kansalaisosinko) on noussut vakavasti otettavaksi rahapoliittiseksi työkaluksi.

Rahareformi eli rahanluonnin siirto pankeilta julkisen vallan perustehtäväksi on saanut kannatusta useita talousnobelisteja myöten, mutta konkreettiset toimenpiteet ovat vielä tekemättä. Ehkä seuraavan 10 vuoden aikana nähdään edistystä rahareforminkin suhteen.

Talousdemokraattista kymmenvuotispäivää!

Kansan Uutiset haastattelivat Patrizio Lainàa ajankohtaisista asioista ja talousdemokratiasta

Talousdemokratian varapuheenjohtaja ja yhdistystä alun alkaen perustamassa ollut Patrizio Lainà on aloittanut STTK:n pääekonomistina, jonka myötä häntä on haastateltu myös esimerkiksi Helsingin Sanomiin (HS 4.7.2019). Viimeisimpänä Kansan Uutiset haastattelivat häntä ja myös talousdemokratiasta oli paljon puhetta.

“Talouskeskustelu näyttää Lainàn mukaan nyt monipuolistuvan. Maailmalla on puhuttu paljon modernista rahateoriasta, joka on jälkikeynesiläisyyden tutkimushaara. Suomeenkin tämän keskustelun laineet ovat lyöneet.

– Siinä lähdetään ideasta, että valtioiden finanssipoliittinen liikkumistila on isompi kuin on ajateltu – erityisesti jos maalla on rahapoliittinen suvereniteetti eli se laskee liikkeelle omaa valuuttaansa, valuutta kelluu ja valtion velka on omassa valuutassa, Lainà selvittää.

Euroopan Keskuspankin rahapolitiikan yhteydessä on puhuttu uusista elvytyskeinoista, kuten helikopterirahasta. Kaikille euroalueen kansalaisille annettaisiin tietty määrä rahaa suoraan keskuspankista.

– Euroalueen rahapolitiikka on sikäli erikoista, että julkisen sektorin rahoittaminen on siinä kielletty aika tiukasti, mutta markkinaehtoiseen rahoitukseen suhtaudutaan myönteisesti. Helikopteriraha sopii tähän oppiin, Lainà toteaa.

Lisäksi esillä on ollut sähköinen käteinen eli digitaalinen keskuspankkiraha, joka on kevyempi versio Lainàn väitöksessään käsittelemästä rahareformista. Siinä pankkien ja valtioiden lisäksi myös kansalaiset ja yritykset voisivat perustaa tilin keskuspankkiin. Yhteiskunnan riippuvuus yksityisistä pankeista vähenisi, ja pankkien pelastuspaketeista ja talletussuojasta voitaisiin luopua.”

Lue koko juttu oheisen linkin takaa:

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4131232-uudet-ideat-tyontyvat-talouspolitiikkaan

Toimintakertomus vuodelta 2018

                 Yleiskatsaus

Vuoden 2018 alussa Sysmässä aloitettiin paikallisrahakokeilu, johon konsultoitiin myös Talousdemokratiaa. Vuoden tärkeimmiksi tapahtumiksi nousivat kuitenkin Sveitsin rahareformiäänestys kesäkuussa ja Patrizio Lainàn rahareformia käsittelevän väitöskirjan valmistuminen lokakuussa. Vuoden aikana annettiin myös lausunto rahoitusalan varautumisvelvoitteeseen liittyen ja yhdistyksen verkkosivuja ja jäsenviestinnän käytäntöjä päivitettiin.

             Toiminta vuonna 2018

Talousdemokratian Ville Iivarinen oli 30.1. Yle Puheella Perttu Häkkisen vieraana keskustelemassa otsikolla ”Tarvitseeko maailma rahareformin?”. Perttu haastatteli Villeä verrattain perustavanlaatuisesti ja keskustelu on siinä mielessä historiallinen, että Perttu Häkkinen kuoli elokuussa 2018. Talousdemokratia otti osaa suuren ajattelijan ja aktiivisen yhteiskuntavaikuttajan liian aikaiseen poismenoon.

Helmikuussa Suomessa käytiin presidentinvaalit ja keskusteluun pyrittiin osallistumaan presidentin Suomen pankin johdon nimittämiseen liittyvän vaikuttamisnäkökulman kautta.

Sysmässä käynnistettiin paikallisrahakokeilu maaliskuussa 2018. Paikallisvaluutan nimi oli ”Sysmä” ja sitä pystyi ostamaan Suomen laillisella maksuvälineellä euroilla kuluttajalle edullisella vaihtosuhteella. Talousdemokratia ry kävi keskusteluja hankkeen johdon kanssa ja kävi selväksi, että sysmät pyrkivät edistämään paikallistaloutta ymmärtäen rinnakkaisvaluutan dynamiikan (verot pitää maksaa euroissa). Verottajan sysmä-valuutalle myönteisen alv-linjauksen yhteydessä Yle uutiset kertoivat, että: ”Suurin osa kokeilun rahoituksesta tulee Päijät-Hämeen liitolta. Sysmän kunta on laittanut hankkeeseen rahaa 16 000 euroa. Lisäksi kunta jakaa 15 000 euroa porkkanarahaa kuntalaisille, yrityksille ja yhdistyksille, jotta kokeilu saadaan vauhtiin.”

Mainittu ”porkkanaraha” oli Talousdemokratia ry:n ehdottamaan helikopterirahaideaan perustunut erillispäätös, jonka myötä Sysmän kuntalaisille tarjottiin 5 sysmää kullekin ja 50 sysmää kaikille järjestelmään liittyville yrityksille.

Jälkeenpäin saatiin kuitenkin kuulla, että porkkanaraha ei ollut toiminut toivotulla tavalla eikä sysmärahan käyttöaste kasvanut toivotulle tasolle. Lisäksi kun järjestelmän ylläpitäjä nosti vuoden 2019 tarjouksessa ylläpitohintoja rajusti, päätettiin paikallisrahakokeilu keskeyttää tässä muodossa. Vuoden lopulla Talousdemokratiaan oltiin yhteydessä ja uutisoitiinkin, että Sysmä harkitsee paikallisrahaa fyysisessä muodossa.

Sosiaalifoorumissa Arbiksella järjestettiin 21.4. keskustelutilaisuus yhdessä Commons.fi:n ja RIPESS Europen kanssa. Tilaisuuden otsikkona oli ”Paikallisvaluutoilla osallistavaa taloutta ja demokratiaa?”. Tilaisuudessa Juri Nieminen esitteli sysmärahan taustoja kunnallisen paikallistalouden tukemisessa. Arvotakomon Kristiina Ullgrén ja Jenni Huttunen kertoivat omasta yhteistyöstään päättäjien ja tiedeyhteisön parissa rinnakkaisvaluutan kokeiluttamiseksi. Ruby van der Wekken esitteli Stadin Aikapankin ja Helsingin kunnan viestintädynamiikkaa.

Kevään 2018 aikana QE4People -kampanja organisoitui uudelleen Positive Money Europe organisaatioksi pitkäaikaisen aktivistifasilitaattori Stan Jourdanin johdolla. Yhdistyksen puheenjohtaja Valtteri Aaltonen vieraili Brysselissä toukokuun 23. päivä PM Europen kampanjan käynnistämistilaisuudessa ”10 Years On From the Financial Crisis – Time to Rethink the ECB?”.

Toukokuussa tehtiin myös merkittävää painostusta suomalaiseen mediaan, jotta Sveitsin rahareformikansanäänestys saisi tilaa mediassa. Talousdemokratian aktiivi Ari Slioor kirjoitti Kansan uutisiin blogin Sveitsin tapahtumasta ja vaati ja sai aikaan oikaisuja Ylen uutisointiin aiheesta. Slioor ja Aaltonen kirjoittivat äänestyksen jälkeen kesäkuussa 2018 mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin otsikolla ”Euroopan rahajärjestelmä kaipaa rakenneuudistusta”.

Syksyllä Talousdemokratia antoi lausunnon finanssialan varautumisvelvoite säädösvalmisteluun. Toimme esiin näkökulman, että sähköinen käteinen voisi toimia käytännöllisenä varamaksujärjestelmänä. Vaihtoehtoisesti esitimme, että Kela tai Verottaja voisivat ylläpitää varamaksujärjestelmää merkittävän yhteiskunnallisen roolinsa takia. Talousdemokratia oli tiiviisti yhteydessä valtiovarainministeriöön lainsäädännön puitteissa, mutta joulukuussa 2018 säädös poistettiin eduskuntakauden käsittelystä. Yhdistyksen syyskokousta edeltävässä keskustelutilaisuudessa keskusteltiin osittain finanssialan varautumisvelvoitteen ja finanssikriisin 10-vuotispäivän johdosta maksujärjestelmän turvallisuudesta ja kuultiin näkökulmia aiheeseen Suomen Pankin Aleksi Grymiltä.

Lokakuun 20.pv Patrizio Lainà väitteli Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Full-Reserve Banking – Separating Money Creation from Bank Lending”. Lainàn väitöskirja on tärkeä merkkipaalu aiheen tieteellisen tutkimuksen kannalta. Väitöskirja sai huomiota myös mediassa. Esimerkiksi Huvudstadsbladet, Kansan uutiset ja Suomenmaa tekivät jutut Lainàn väitöskirjasta. Talousdemokratia ry lahjoitti Lainàlle uuden Money Maker -lautapelin ansiokkaan ja yhdistyksen toiminnan edistämisen kannalta tärkeän merkityksen johdosta.

Yhdistyksen oli tarkoitus osallistua Frankfurtissa järjestettyyn ”The Future of Money” -konferenssiin, mutta osallistuminen jouduttiin perumaan yhdistyksen edustajan sairastumisen vuoksi.

Kokoukset
Suomen Talousdemokratia ry piti kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous järjestettiin järjestyksestä poiketen Helsingissä Sosiaalifoorumin yhteydessä 21.4. kokouksessa suunniteltiin tulevaa toimintaa ja merkittävä osuus kokouksessa pohdittiin kampanjoinnin jalkauttamista ja unelman yhdistämistä Talousdemokratian viestintään.

Syyskokouksessa Turun ravintola Old Bankissa 8.12. valittiin uusi hallitus ja suunniteltiin toimintaa vuodelle 2019. Eduskuntavaalit määrittävät toimintaa.

Tiedotus

Keväällä 2018 edellisen vuoden ”Reforming the Euro” -projektin videoista tehtiin versiot suomenkielisellä tekstityksellä Time Filmsin kanssa. Videot löytyvät Talousdemokratian YouTube -kanavasta TalousdemokratiaTV ja soveltuvat hyvin sosiaalisessa mediassa jaettavaksi.

Yhdistys jatkoi tiedotustyötään samoja kanavia pitkin kuin edellisenäkin vuotena. Käytössä olivat yhdistyksen kotisivut, Twitter ja yhdistyksen virallinen Facebook-sivu Suomen Talousdemokratia ry. Keskustelua käytiin läpi vuoden aktiivisesti myös epävirallisessa Paljastetaan rahan valhe! Facebook-ryhmässä, joka on nyt liitetty selvemmin Talousdemokratian keskusteluryhmäksi.

Kesällä yhdistyksen nettisivut saivat tartunnan haittaohjelmasta ja kesän aikana sivusto päivitettiin WordPress-muotoiseksi.

Vuoden lopulla yhdistyksen tietosuojalauseke uudistettiin uuden sähköpostijärjestelmän käyttöönoton takia. Vuoden 2019 alusta lähtien jäsenviestintää ylläpidetään ja uutiskirjeitä lähetetään Mailchimp-palvelun kautta.