Suomen Talousdemokratia ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Talousdemokratia ry. Sen ruotsinkielinen nimi on Ekonomisk Demokrati i Finland rf ja epävirallisena englanninkielisenä nimenä voidaan käyttää nimeä
Economic Democracy Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ohjata yhteiskuntaa kohti kestävää ja demokraattista talousjärjestelmää tuomalla esiin uskottava ja käytännöllinen vaihtoehto velkaperusteiselle
rahajärjestelmälle sekä lisätä kansalaisten kiinnostusta yhteiskunnalliseen talousjärjestelmään ja sen kehitykseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys levittää tietoa velkaperusteisen rahajärjestelmän ongelmista sekä sen vaihtoehdoista, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Vaihtoehtoisen rahajärjestelmän edistämiseksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tekemällä aloitteita, ottamalla kantaa ja antamalla lausuntoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia. Lisäksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyslain (503/1989) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityishenkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Seuraavana kalenterivuotena varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävästä liittymis- ja vuotuisesta jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, mikä on myös toiminnantarkastajien toimikausi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, syys- ja kevätkokouksen.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa ja kevätkokous tammi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Oikeus aloitteen tekemiseen yhdistyksen kokouksiin on kaikilla varsinaisilla jäsenillä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kyseisen vuoden jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajilla sekä kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä sähköpostilla tai jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11 § Syys- ja kevätkokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • päätetään jäseniltä perittävästä liittymis- ja jäsenmaksusta seuraavan kalenterivuoden osalta
 • valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Jos yhdistys lakkautetaan, käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.