Uutiset

Webinar: “How money is created” by prof. Steve Keen”

Ruotsin “Positive Money”, eli “Positiva Pengar“, järjesti eilen 21.2.2021 huippumielenkiintoisen webinaarin rahanluonnista ja vähän muistakin makrotalousaiheista. Esiintyjänä oli kuuluisa austraalialainen velkakriisitutkija prof. Steve Keen. Porukkaa langoilla webinaaria seuraamassa oli n. 230.

Oheessa keskeisiä poimintojani luennosta:

Yleisimmät raha- ja rahajärjestelmäkäsitykset

Keenin mukaan valtavirtaiset ekonomistit pitävät rahaa (niukkuus)hyödykkeenä, jota pankit välittävät tallettajilta rahan tarvitsijoille (financial intermediation). Valtiot puolestaan rahoittavat alijäämänsä lainaamalla rahaa yksityiseltä sektorilta. Tämä teoria saa tukea mm. talousnobelisti Paul Krugmanilta sekä Fedin ex-pj:ltä Ben Bernankelta.

Toinen yleinen käsitys on se, että keskuspankit voivat säädellä pankkien rahanluontia vähimmäisvarantovaatimuksen avulla (“fractional reserve system”) ts. keskuspankin tallettamat reservit moninkertaistuvat pankkijärjestelmässä pankkien luotonluonnin kautta (“money multiplier model”).

Todellisuudessa kaikki raha syntyy tietysti yksityisistä ja julkisista velkasuhteista Alfred Michel-Innesin luottorahateorian (“Credit Theory of Money”) mukaisesti.

Keenin mukaan keskuspankeista oikea rahakäsitys, eli rahan syntyminen velkasuhteista, on ainoastaan Englannin (BoE) ja Saksan keskuspankeilla (Bundesbank):


BoE: “Money Creation in the Modern Economy”:

“Commercial [i.e. high-street] banks create money, in the form of bank deposits, by making new loans. When a bank makes a loan, for example to someone taking out a mortgage to buy a house, it does not typically do so by giving them thousands of pounds worth of banknotes. Instead, it credits their bank account with a bank deposit of the size of the mortgage. At that moment, new money is created.”

Itse olen löytänyt korrektin rahanluontikuvaksen myös Kanadan parlamentin sivuilta: How the Bank of Canada Creates Money for the Federal Government: Operational and Legal Aspects. Kanadan keskuspankin (BoC) rahakäsitystä en sensijaan tiedä.

Rahanluonnin kuvaus tasemallin avulla

Seuraavaksi prof Keen kumosi oman tasemallinsa avulla hyödykerahateorian, sekä esitti kuinka tilirahaa syntyy pankkiluotoista ja vastaavasti keskuspankkirahaa valtion alijäämistä.

Valitettavasti Keenin käyttämä tase-esitysmuoto ei ollut sopiva webinaariesitykseen. Mutta onneksi Youtubessa on Keenin toinen luento, jossa esitysmuoto on selkeämpi. Ao. videolla esitetään ensin valtion rahanluonti, sitten pankkien rahanluonti, karkea kokonaiskysynnän laskentakaava ja lopuksi vielä luotonluonnin vaikutukset työllisyyteen, sekä asuntojen hintatasoon (UK:ssa).

Velkakriisit

Keenin velka-anlyysit perustuva Hyman Minskyn “Financial Instability Hypotesis” -teoriaan. Teorian pohjalta hän on kehittänyt Minsky-ohjelmiston, jonka avulla voi simuloida velkaantumisen vaikutusta kansantalouteen. Ohjelmisto on ladattavissa SourceForge-sivustolta, ja se tuottaa oheisen kaltaisia diagrammeja:

Keenin mukaan velkakriisit syntyvät velkaantumisen ylittäessä BKT:n kasvun. Erityisesti pankkien luomat asset-luotot ovat suuri taloutta epävakauttava tekijä. Suurin osa asset-luotoista on asuntoluottoja.

Keen odottaa USA:ssa syntyvän epävakautta, kun koronan vuoksi tehdyt poikkeustoimet loppuvat, kuten velan lyhennysten lykkäykset ja helpotukset vuokralaisille.

Velkakriisien historiasta kiinnostuneille hän suositteli amerikkalaisen ex-pankkiirin Richard Vaguen teosta: “A Brief History of Doom”.

Reformeja

Prof. Keen kannattaa keskuspankkitilien avaamista kaikille. Sen lisäksi pankkien luotonluontia tulisi rajoittaa. Yksi Keenin tarjoama malli on asuntoluottojen rajaaminen niin, että maksimi asuntoluotto olisi esim. 10x ostettavan asunnon arvioitu vuosivuokratuotto (“Property Income Limited Leverage” (PILL)).

Yritysten luototusta Keen helpottaisi niin, että pankit saisivat myönnetyn luoton vakuudeksi vähemmistöosuuden yrityksestä, eli ne voisivat toimia, kuten riskisijoittajat toimivat nykyisin (venture capitalists).

Prof. Keen suosisi pieniä aluepankkeja suurten pankkien sijaan, aivan kuten saksalainen prof Richard Werner on esittänyt.

Yksityisen velan suhde BKT:hen tulisi ottaa samanalaiseksi talouden kuntomittariksi, kuten inflaatio ja työttömyys.

Webinaari (21.02.2021)

Steve Keenin luento alkaa kohdasta 14 min, Q&A -osio alkaa kohdasta 1:27h.

More from Keen: “Can we avoid another financial crisis?”

“Kansanpainos” Steve Keenin suositusta, mutta raskaslukuisesta “Debunking Economics” -kirjasta (129s), josta referaattini täällä.

Summa summarum rahanluonti:

Eli kuten Keen sen toteaa: Valtavirtaekonomistit eivät ymmärrä sen koommin niin yksityistä, kuin julkistakaan rahanluontia.

by Jari Rutanen (2021)

BBC-doc: “1929 – The Great Crash”

“History doesn’t repeat itself but it often rhymes”, Mark Twain

Artikkelin lopusta löytyy BBC:n tuottama vaikuttava dokumentti 1920-luvun asset-luottokuplan synnystä, joka johti v.1929-pörssiromahdukseen.

Pörssiromahdus johti puolestaan asset-luottokuplan puhkeamiseen, josta seurasi koko 1930-luvun kestänyt delfatorinen lama. Laman seurauksena syntyi ensin kauppasotia ja sitten fasismin nousu Euroopassa ja Japanissa. Iloista 1920-lukua seurannut surullinen vuosikymmen päättyi lopulta toisen maailmansodan syttymisen v.1939.

Dokumentti on tehty USA:n v.2008 subprime-kriisin jälkimainingeissa v.2009. Subprime-asuntoluottojen (*) romahdus oli lähellä kaataa koko länsimaisen pankki- ja finanssijärjestelmän. Lopulta Fed pelasti pankit ns. TARP-hätärahoitusohjelmalla. TARP-ohjelman kautta Fed osti pankeilta niiden happamiksi menneet subprime-velkakirjat ja korjasi näin pankkien likviditeetti- ja vakavaraisuustilanteen.

Mutta ensin hieman lisää taustoitusta aiheeseen:

Asset-luotot

Nykyaikainen pankkijärjestelmä on monella tapaa virheellisesti totetutettu, mikä tekee siitä lähtökohtaisesti epävakaan.

Yksi vakava virhe on se, että valtio käytännössä takaa rajattomasti pankkien luotonluonnin. Tämä on seurausta siitä, että pankkien ei juuri koskaan anneta mennä nurin pankkikriisien yhteydessä, vaan valtio(t) lähes aina lopulta pelastavat ne. Tämän seurauksena eivät niin tallettajat, kuin myöskään pankkien omistajat juuri koskaan menetä varojaan. Täten valtion antama rajaton luotonluonnin takaus aiheuttaa pankeille moraalikadon, jolloin ne suhdannehuipuissa (boom-vaihe) luovat liikaa ja/tai liian riskipitoisia luottoja.

Kaikkein suurinta epävakautta pankkijärjestelmälle aiheuttavat asset-spekulaatiota, kuten kiinteistö- ja osakespekulaatiota, varten luodut luotot. Yksittäisen pankin kannalta asset-luotot vaikuttavat vähäriskisiltä ja ne luovatkin niitä hyvin mielellään, sillä luoton vakuutena on aina kyseinen assetti (omaisuuserä).

Mutta riski kuitenkin syntyy, kun koko pankkisektori luo asset-luottoja, jolloin assettien yleinen hintataso alkaa kohota. Korrelaatio luottokannan paisumisen ja vastaavan asset-hintaideksin välillä näkyy erittäin hyvin asuntoluotoissa, jotka muodostavat suurimman osan pankkien luottokannasta (Kuva 1):

Kuva 1: USA:n asuntoluottokanta (sininen) vs. Shiller-asuntohintaindeksi (punainen)

Kallistuneita assetteja käytetään sitten uusien luottojen vakuuksina seuraavaa ostoskierrosta varten. Myös pankkien laskennallinen vakavaraisuus kohenee niiden taseessa olevien assettien kallistuessa, jolloin ne voivat luoda entistä enemmän luottoja. Pankkien liiketoimintahan perustuu niiden oman pääoman velkavivuttamiseen luomalla asiakkaille luottoja (josta syntyy vastaava määrä tilirahaa), jotka sitten tuottavat pankille korkotulovirtaa. Kaiken edellisen seurauksena asset/velka-kupla paisuu kuin pullataikina suhdannesyklien huipuilla.

Pankit luovat siis hyvin mieluusti asset-luottoja, mutta sensijaan ne ovat varsin haluttomia luomaan luottoja investointeja ja yritystoimintaa varten (erityisesti PK-sektorille), sillä yritystoimintaanhan aina kuuluu suuri riski liiketoiminnan epäonnistumisesta ja luottoriskin toteutumisesta pankille.

Osakeluotot

Pankkien luotonluonnin vapautuminen 1920-luvulla mahdollisti massiivisen luottokuplan syntymisen. Tuolloin pankit alkoivat luotottaa myös aivan tavallisia kuluttajia. Myös pörssivälittäjinä toimineet pankit iskivät tähän saumaan ja alkoivat luotottaa asiakkaittensa osakespekulaatioita suurilla velkavivuilla (margin-lending), jopa niin että luoton osakevakuudeksi kelpasi vain 10% osuus myönnetystä luotosta.

Margin-ledning on nykyisinkin olennainen osa ammattimaista osakesijoittamista (Kuva 2). Margin-lending vahvistaa pörssikurssien liikkeitä, sekä ylös- että alaspäin. Romahduksissa se voi johtaa ns. margin-call-ilmiöön, kun osakkeiden vakuusarvo putoaa ja osakevälittäjät pyytävät sijoittajia joko lisäämään vakuuksiaan tai myymään positionsa. Pahimmillaan syntyy laaja koko osakemarkkinaa koetteleva ns. kapitulaatio, jolloin osakkeista pyritään massiivisesti eroon hinnalla millä tahansa.

Osakeluotoilla (“margin-debt”) on siis merkittävä kurssikehitystä epävakauttava vaikutus.

Kuva 2: Margin Debt Vs. S&P500-osakeindeksi (advisorperspectives.com)

“Musta tiistai” 29.10.1929

Tunnetuin asset-luottokuplan aiheuttama pörssiromahdus on New Yorkin pörssin (NYSE) ns. “musta tiistai” 29.10.1929, josta alkoi DOW-indeksin parin vuoden alamäki (bear-market), jonka seurauksena indeksi päätyi lopulta n. 90% pörssihuippua alemmalle tasolle (Kuva 1).

Kuva 1: Dow-indeksi 1919-1940 (Lähde: macrotrends.net)

1900-luvun alkupuolella osakemarkkinoiden manipulaatio rehotti täysin villinä Wall Streetillä. Manipulaatioon osallistuivat kaikki keskeiset Wall Streetin pankit mm. J.P.Morgan. Esim. vuoden 1907 ns. “Panic of Wall Street” -pörssiromahdusta on epäilty suurpankkien tahallaan aiheuttamaksi. Se aiheutti ns. talletuspaon pankeista (bank-run), mikä johti lopulta USA:n keskuspankin Fedin perustamiseen v.1913.

Suurpankkien tyypillinen manipulaatio oli jonkin tietyn osakkeen kurssin nostaminen yhteisostoilla ja sitten koko osakelastin dumppaaminen piensijoittajien niskaan hyvällä voitolla. Suurpankkien markkinamanipulaatio jatkuu yhä tänäkin päivänä ja ne jäävät toistuvasti kiinni erilaista finanssirikoksista, kuten esim. Libor- ja Euribor-korkojen sopimisesta pankkien välillä. Mukana menossa oli mm. Deutsche Bank.


Pörssin romahdettua alkoi luottosyklin bust-vaihe, koska osakespekulaattorit eivät enää kyenneet maksamaan luottojaan takaisin pankkeihin, jolloin pankkeja alkoi mennä nurin ja tästä säikähtäneinä tavallisetkin kansalaiset alkoivat kiivasti vetää rahojaan pois pankeista, eli syntyi ns. talletuspako.

1930-luvun lama

Luottokuplan romahdus pudotti rajusti kokonaiskysyntää, jolloin yritysten toiminta alkoi sakata ja ne menivät joko nurin tai ainakin irtisanoivat työntekijöitään, jolloin kokonaiskysyntä putosi yhä lisää aiheuttaen deflatorisen kierteen.

USA:sta finanssikriisi levisi Eurooppaan, kun tuore presidentti Herbert Hoover halusi suojella amerikkalaisten pankkien saamisia Euroopasta ja käski välittömän dollarien takaisinvedon USA:n pankkien eurooppalaisista haarakonttoreista. (USA:n pankit olivat aloittaneet eurooppalaisten pankkien dollarirahoituksen 1920-luvulla.) Dollarirahoituksen takaisinvedon ensimmäiseksi uhriksi joutui Itävaltalainen Creditanstalt-pankki (11.5.1932). Itävallasta pankkipaniikki levisi Saksan ja Ranskan kautta kaikkialle Keski-Eurooppaan pohjustaen fasististen hallintojen nousua 1930-luvulla (Franco-Mussolini-Hitler).

Tuhon viimeisteli Hooverin määrämät tuontitullit, joiden avulla hän halusi suojella amerikkalaista teollisuutta. Tuontitullien/kauppasodan seurauksena Euroopan ja USA:n välinen kaupankäynti romahti, joka pahensi 1930-luvun lamaa entisestään molemmilla puolilla Atlanttia. Lopputuloksena oli se, että USA:n talous nousi lopullisesti lamasta vasta toisen maailmansodan puhjettua maan siirtyessä sotatalouteen.

BBC:n dokumentti

Dokumentin Youtube-esittelyteksti:

“This BBC documentary from 2009 takes a fresh view of the ‘Crash of 1929’ and the subsequent global Depression, comparing aspects of that event with the most recent turbulence in 2008. Uploaded for educational purposes only. Any advertising that appears is unbidden.”, “The History Room” -Youtube-kanava


BBC:n oma esittelyteksti:

A documentary exploring the causes of the 1929 Wall Street Crash.

Over six terrifying, desperate days in October 1929, shares crashed by a third on the New York Stock Exchange. More than $25 billion in individual wealth was lost. Later, three thousand banks failed, taking people’s savings with them. Surviving eyewitnesses describe the biggest financial catastrophe in history.

In 1919, the US had emerged victorious and dominant from World War One. Britain and its European allies were exhausted financially from the war. In contrast, the US economy was thriving and the world danced to the American tune.

Easy credit and mass production set the tone in the roaring twenties for an era of consumption like none that had ever been seen before. The stock market rose and investors piled in, borrowing money to cash in on the bubble. In 1928, the market went up by 50 per cent in just 12 months. The crash was followed by a devastating worldwide depression that lasted until the Second World War. Shares did not regain their pre-crash values until 1954.

This is the story of a financial disaster that we hoped could never happen again.

BBC documentary: “1929 – The Great Crash”, v.2009

by Jari Rutanen (2021)


(*) Ns. joukkovelkakirjaistettuja korkeariskisiä asuntoluottoja

“Velkakuplan anatomiaa”

“Kuplateoriaa”

Velkarahajärjestelmässä kaikki raha syntyy velkasuhteista:

Keskuspankkirahaa syntyy, kun valtio verovelkaannuttaa yksityistä sektoria tekemällä alijäämää (*). Pankit puolestaan luovat ns. tilirahaa myöntämällä luottoja asiakkailleen.


Yksityisellä sektorilla on luontainen taipumus ylioptimistisuuteen ja siitä johtuvaan ylivelkaantumiseen luottosyklien huipuilla (“boom” -vaihe). Ylivelkaantumista pahentaa edelleen se, että valtio takaa pankkien luomat luotot, jolloin pankkien riskitietoisuus heikkenee (“moral hazard”) ja ne luovat liikaa ja/tai liian korkeariskisiä luottoja syklin huipulla.

Lainmukaisesti (“de jure”) valtion takaus on vain 100k€/pankin asiakas, mutta käytännössä (“de facto”) se on rajaton, sillä pankit pelastetaan aina niiden joutuessa vaikeuksiin. Pankkisektorilla on siis käytännössä valtion takaama rajaton luottolimiitti.

Tällä hetkellä olemme tilanteessa, että on syntynyt kaikkien velkakuplien isoäiti, sillä keskuspankit ovat väliintuloillaan estäneet jo useamman velkaromahduksen (“bust” -vaihe) ns. QE-ohjelmilla, joilla on ostettu markkinoilta velkakirjoja ja vaihdettu ne keskuspankkirahaan.

Otetaankin sitten seuraavaksi skalpelli käteen ja avataan hieman kaikkein lihavinta velkapotilasta, eli USA:ta:

USA:n yksityisen sektorin velka

Velkaongelma koskee ns. pitkän velkasyklin (**) alkuvaiheessa vain yksityistä sektoria ja lähtee liikkeelle pankkien yliluototuksesta.

Kuva 1: USA:n yksityisen sektorin kokonaisvelka suhteessa BKT:hen. (Lähde: IMF)

Kuvassa 1 näkyy USA:n yksityisen sektorin nouseva velkakehitys viimeisen 70v aikana. Yksityistä velkaa on mm. asuntoluottojen muodossa. Kuvasta 2 nähdään, että asuntoluottojen määrä ja asuntohintakehitys korreloivat täydellisesti keskenään, eli luottolaajennus ajaa asuntojen hintoja ylös.

Tällähetkellä sekä USA:n asuntohintaindeksi, että asuntoluottokanta (“mortgages”) ovat uusissa kaikkien aikojen huippulukemissa, eli siis vieläkin korkeammalla kuin subprime-asuntolainakriisin aikaan.

Subprime-velkaromahdus tapahtui siis v2008, jolloin “Lehman Brothers”- ja “Bear Stearns” pankit menivät nurin ja koko globaali pankkijärjestelmä oli lähellä kaatua.

Kuva2: Asuntoluotot vs. asuntohintaindeksi (1990-2020), (linkistä alkuperäiseen kuvaan)
Kuluttajaluottokannan kehitys (1990-2020)

Määrällinen elvytys/kevennys (QE)

Finanssikriisin (“Global Financial Crisis (GFC)”, v2008) aikana, USA:n keskuspankki otti käyttöönsä ns. TARP-hätärahoitusohjelman ja muutamaa vuotta myöhemmin v2013 ns. määrällisen elvytyksen (QE = “Quantitative Easing”).

Molemmilla ohjelmilla Fed osti markkinoilta suuren määrän valtionvelkakirjoja ja yksityisiä velkakirjoja. TARP-ohjelma oli väliaikainen, mutta QE-ohjelma on jäänyt pysyväksi yks.sektorin velkatukimekanismiksi. TARP lisäsi, ja QE yhä edelleen lisää, keskuspankkirahan määrää, eli ns. likviditeettiä, pankkijärjestelmässä.

Likviditeetti, eli pankkijärjestelmässä oleva keskuspankkiraha, ei päädy suoraan reaalitalouteen, sillä sitä ei lainata pankkien asiakkaille, kuten esim. Standard&Poorsin raportissa: “Banks can not and do not ‘lend out’ reserves” todetaan. QE-ohjelmien seurauksena reaalitalouteen rahaa on valunut ainoastaan sijoitusrahasto- ja osakelunastuksien kautta.


Likviditeettilisäyksen ohella, QE:n toinen tärkeä vaikutus oli/on velkakirjojen ns. jälkimarkkinakorkojen lasku, mikä helpotti yks.sektorin kykyä ottaa lisää velkaa. Tulos näky hyvin esim. kuvassa 3. Korkojen laskiessa suuryritysten velkaantuminen on kiihtynyt. Velkaa on käytetty tehottomiin investointeihin, kuten esim. omien osakkeiden takaisinostoihin niiden hinnan nostamiseksi, sekä yritysostoihin (“mergers”). Vastaavasti investoinnit tuotekehitykseen ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi.

Kuva 3: Yritysvelat vs. BBB-yritysvelkakirjojen korko (2000-2020)

Laskeva ohjauskorko painanut USA:n valtionvelkakirjojen (“Treasuries”) korkoja alas (kuva 4, punainen käppyrä), jolloin sijoittajien varoja on siirtynyt valtionvelkakirjoista pörssiin parempien tuottojen perässä.

Kuva 4: USA:n liittovaltion velka/BKT vs 10v Treasury-valtionvelkakirjan korko

Kuvan 5 sininen assets-käppyrä kertoo likviditeetin lisäyksen pankkijärjestelmään ts. kertoo niiden Fedin ostamien velkakirjojen (ostohetken) arvon, jotka on vaihettu keskuspankkirahaan.

Keskuspankkiraha on ollut sitten vapaasti käytettävissä esim. rahastojen ja pankkien sijoitustoimintaan. Kuvan 5 punainen käppyrä, eli laaja “Wilshire 5000” -osakeindeksi, onkin kehittynyt läheisessä korrelaatiossa Fedin likviditeettilisäyksen kanssa.

Kuva 5: Fedin tase vs. “Wilshire 5000” -laaja osakeindeksi

QE:ta on täysin aiheellisesti nimitetty “rikkaiden perustuloksi”, sillä se on nostanut kaikkien omaisuuslajien (“assets”) arvostustasoja.

QE on täysin tehoton tapa elvyttää taloutta ja se vain edelleen pahentaa vallitsevaa yks.sektorin velkaongelmaa ja lisäksi se kasvattaa varallisuuseroja.

Yks.sektorin ylivelkaantumisen vaikutus valtion velkaantumiseen

Yksityiseltä sektorilta lähetynyt ylivelkaantumisongelma on, pitkän velkasyklin edetessä, muodostunut lopulta myös valtioiden ongelmaksi.

Yksityisen sektorin ylivelka lisää valtioiden velkaa kolmea eri reittiä: Velka-allokaatio on samalla aina myös resurssiallokaatiota. Yksityisen sektorin tehoton resurssiallokaatio heikentää tuottavuutta ja tuotantoa, heikentäen täten myös sen velanhoitokykyä. Heikentyvä tuottavuus/tuotanto luonnollisesti pienentää myös talouskasvua (Kuva 6). Tällöin valtion samat verotulot tietysti myös pienenevät.

Lyhyesti voi todeta, että yks.sektorin ylivelkaantumisella on deflatorinen vaikutus talouteen ts. inflaatio pienenee (kuva 7) tai kääntyy jopa negatiiviseksi ts. talous painuu deflaatioon (= rahan arvo kasvaa).

Kuva 6: BKT:n vuosimuutos vs. USA:n kokonaisvelka (1970-2020)
Kuva 7: Kuluttajahintainflaatio (1970-2020)

Toinen kuluerä valtiolle aiheutuu pankkisektorin pelastuspaketeista keskuspankkien lunastaessa pankkisektorilta huonoja velkoja, kuten esim. asuntolainoja (kuva 7).

Kuva 7: Joukkovelkakirjaistetut asuntolainat (“mortage backed securities”) Fedin taseessa (2007-2021)

Kolmas valtion velkaantumista lisäävä tekijä on heikon talouskasvun, ja/tai ylivelasta johtuvien taantumien, aiheuttamat kulut valtiolle tulonsiirtojen, kuten esim. työttömyyskorvausten muodossa.

“Japanisaatio”

Viimevuosina, yks.sektorin velkapiikin ollessa jo lähellä tappia, “velkaantumisvastuu” onkin siirtynyt valtioille, mikä näkyy esim kuvasta 6 (sininen käppyrä), jossa näkyy tietysti myös viimeaikojen “koronalisä”.

Kuva 6: USA:n liittovaltion velka (1970-2020)

Valtioiden velkaantumisen pahetessa USA, euroalue ja monet muut länsimaat ovatkin nyt ns. “Japanin tiellä” (Kuva 10) ts. yksityinen sektori on pysyvästi ylivelkaantunut (Kuva 11) ja valtio kannattelee taloutta omalla velkaantumisellaan.

Kuva 10: Japanin valtionvelka/BKT
Kuva 11: Japanin luottokanta 1964-2020

Näinpä siis valtioiden antama rajaton luottolimiitti pankkien rahanluonnille onkin muuttunut pysyväksi päänsäryksi valtioille itselleen.


(*) MMT:n mukaisesti. MMT = Modern Monetary Theory = nykyaikaisen valtiorahajärjestelmän kuvaus.

Kanadalaisen prof Marc-Andre Pigeonin, MMT:n mukainen, kuvaus valtiorahajärjestelmän toiminnasta: “Rethinking the Perceived Perils of Sovereign Government Debt” (14.5.2020), 4s

(**) “Pitkä velkasykli” kattaa useita lyhyitä velka-syklejä kestäen kymmeniä vuosia, kuten esim. 70v (Kuva 1).

Referaatti: “Princes of The Yen” by prof. Richard Werner

“Princes of The Yen”, toinen painos (2016, 281s)

Prof. Richard Werner on kirjoittanut taloushistoriallisen merkkiteoksen: “Princes of The Yen”, joka paljastaa rahanluonnin todellisen yhteiskunnallisen voiman, länsimaisen keskuspankkipolitiikan virheellisyyden, sekä tarpeen saattaa keskuspankit demokraattisen hallinnan ja valvonnan alaisiksi.

Poiketen tavallisista talouskirjoista, prof Wernerin kirja perustuu oikeaan käsitykseen rahan luonteesta ts. siihen, että kaikki raha syntyy velkasuhteista. Virheellisen, mutta vallitsevana olevan, uusklassisen talousteorian mukaan raha on jonkinlainen (niukkuus)hyödyke, jota ensin säästetään ja sitten lainataan rahan tarvitsijoille.


Kirjan juoni lyhyesti: Japanin keskuspankki (BoJ) loi tietoisesti luottokuplan Japaniin 1980-luvun lopulla ja sitten rommautti sen v1989. Sitä seuranneessa lamassa BoJ kieltäytyi elvyttämästä taloutta totetuttaakseen ns. “rakenteellisen transformaation”, eli siirtymisen amerikkalaistyyliseen kapitalismiin, joka n. 10v laman jälkeen sitten myös toteutuikin.

Apupoikina touhussa häärivät IMF+WTO, jotka Japanin “hyvistä” tuloksista riemastuneina kokeilivat samaa taktiikkaa Kaakkois-Aasiassa aiheuttaen lopulta ns. Aasian kriisin v1998.

Kuten kirjan pohjalta tehdyssä dokkarissa ja itse kirjassakin todetaan, myös EKP:lla sattaa olla käytössä sama rommautustaktiikka liittovaltiohankkeen edistämiseksi.

Richard Werner on toiminut Tokiossa talousproffana 7 vuotta (1987-94) ja tuntee useita asianosaisia henkilöitä, sekä lisäksi puhuu myös sujuvaa japania.


Teos on must-read kaikille keskuspankkipolitiikasta ja/tai Japanin taloudesta kiinnostuneille!

Referaatti löytyy täältä…

Koronavuoden viimeinen uutiskirje ja rauhallisen joulun toivotus!

Tänä vuonna joulua ja uutta vuotta vietetään pandemian siivittämissä tunnelmissa. Koronavirusrokote sai pörssit luottamaan tulevaan, mutta mitä vuosi 2021 todella tuo tullessaan pysyy epävarmuuden varjossa kunnes toisin todetaan.

Talousdemokratia on koko vuoden 2020 tuonut esiin kantojaan taloudenpidosta pandemian aikana. Kansalaisten luottamuus tulevaan on turvattava taloudellisesti, mutta myös panostuksilla ekologiseen jälleenrakennukseen. Näitä näkökulmia painottaen olemme kannattaneet helikopterirahan eli kansalaisosingon käyttöönottoa poikkeusolojen ajaksi ja suoran keskuspankkirahoituksen sallimista, jotta EU:n jäsenmaat voisivat ratkaista pandemiaan liittyviä esimerkiksi terveydenhuollon taloushaasteita oma-aloitteisesti. EKP:n mittava Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) oli kohtuullisen hyvä toimenpide, jolla mahdollistettiin jäsenmaiden epäsuora keskuspankkirahoitus. EU:n elpymisrahasto on tärkeä saavutus EU:n poliittisen yhtenäisyyden kannalta, mutta sen taloudellinen merkitys on vähäinen. Vuonna 2021 jatkamme työtä, jonka painopiste on Suomen ja EU:n rahajärjestelmän rakenteellinen uudistaminen sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisemmaksi.

Tässä vuoden 2020 viimeinen uutiskirje, jonka myötä Talousdemokratia ry:n hallitus toivottaa rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta!

Onko EKP:n taseessa olevien valtionvelkojen alaskirjaus tarpeellista?

Marras-joulukuussa 2020 monet merkittävät tahot, kuten Financial Times ja EKP:n pääjohtaja ovat kommentoineet keskustelua Euroopan keskuspankin taseissa olevien valtionvelkojen alaskirjaamisesta. Tätä on Suomessa ehdottanut STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà.

Positive Money Europe julkaisi kannanoton EKP:n velkojen alaskirjauksesta ja Talousdemokratia on lähtökohtaisesti PM Europen linjalla: EU:n rahajärjestelmän rakenneuudistukset, jotka liittyvät EU:n perussopimusten uudistamiseen, ovat tärkeämpiä kuin kertaluonteinen velkojen armahdus. Tämä myös siksi, että Euroopan keskuspankit ovat jäsenmaiden omistamia eli tuotot tuloutetaan jäsenmaille. Tilanteessa, jossa EU-jäsenmaiden rahoitusolosuhteet ovat kohtuullisemmat (suora keskuspankkirahoitus sallittua, helikopteriraha rahapoliittisena työkaluna…) on velka-armahdus järkevä toimenpide pöydän puhdistamiseksi.

Toisaalta on muistettava, että vuosikymmeniä pahentuneet kansainväliset velkakriisit ja jatkuvasti syvenevä ekologinen kestämättömyys ja sosiaalisen eriarvoisuuden kriisi velvoittavat ennemmin tai myöhemmin ratkaisemaan mitä kasvavalle julkiselle ja yksityiselle velalle tehdään. EU:n akuutissa tilanteessa kuitenkin olisi ensisijaisesti syytä avata keskustelu rahapolitiikan painopisteen siirtämisestä finanssisektorilta julkiselle sektorille kansalaisten, kotitalouksien ja pienten yritysten turvaksi ennen kuin valtionvelkaa aletaan kirjanpitokikkailla keskellä pandemiaa.

Talousdemokratian hallitus 2021

Lauantaina 7.11.2020 pidettiin Suomen Talousdemokratia ry:n syyskokous etänä Zoomissa, jossa valittiin yhdistykselle uusi hallitus vuodelle 2021.

Hallitus ensi vuodelle on seuraava:

Konsta Nylander, puheenjohtaja
Ari Slioor, varapuheenjohtaja + kansainvälisten asioiden vastaava
Valtteri Aaltonen, jäsenvastaava
Jari Rutanen, sihteeri
Omar El-Begawy, rahastonhoitaja
Minna Majaniemi, yleisjäsen
Aarni Hirvelä, varajäsen

Talousdemokratia mukana Suomen Pankin webinaarissa 2.11. Päivitetty 3.11.2020.

Maanantaina 2.11. klo 14 Suomen Pankki järjesti webinaarin Euroopan keskuspankin strategian uudelleenarviomisesta. Talousdemokratia oli kutsuttuna tilaisuuteen ja yhdistyksen puheenjohtaja Konsta Nylander, varapuheenjohtaja Valtteri Aaltonen ja kansainvälisten asioiden vastaava Ari Slioor olivat läsnä webinaarissa.

https://twitter.com/SuomenPankki/status/1321698284461821953?s=20

Tapahtuman ohjelma:

SUOMEN PANKKI KUUNTELEE JA KESKUSTELEE: WEBINAARI RAHAPOLITIIKAN STRATEGIAN UUDISTAMISESTA

2.11.2020 KLO 14.00–15.30

Miksi EKP uudistaa strategiansa?
Tilaisuuden juontaja Jaakko Loikkanen haastattelee pääjohtaja Olli Rehniä

Kokemuksia ja näkemyksiä euroalueen rahapolitiikasta
Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi
Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen

Kommenttipuheenvuorot

KESKUSTELU: Jättääkö koronapandemia pysyvät jäljet talouteen ja EU:n talouspolitiikkaan?
Haastattelussa Eläketurvakeskuksen johtaja Jaakko Kiander ja Swedbankin pääekonomisti Heidi Schauman
Haastattelussa tutkimusprofessori Mika Maliranta ja poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen

Kommenttipuheenvuorot ja yhteenveto”

Talousdemokratian puheenjohtaja Konsta Nylander piti puheenvuoron tilaisuudessa.

Ylipäätään keskustelu oli monipuolista ja esim. Reuters poimi uutiseensa Rehnin kommentin, että Suomen Pankki toteuttaa osto-ohjelmassaan kestävän sijoittamisen periaatteita, ja pitäisi hyvänä, että EKP ylipäätään etenisi tähän suuntaan. Helikopterirahaa sivuttiin, mutta Rehn ei kommentoinut asiaa, eli piti hiljaisuutta aiheessa kuten EKP on tähänkin asti. Webinaarin osallistujat kysyivät rahapolitiikan ja finanssipolitiikan yhteyksistä ja Covid-19 kriisiin perustuvien velkojen alaskirjauksesta. Näihin liittyen ei kuultu merkittäviä uusia linjauksia. Ilmeisesti esimerkiksi jäsenmaiden valtionvelan korot ovat nyt niin alhaalla ja EKP on sitoutunut PEPP osto-ohjelmassaan tähän, ettei velkojen alaskirjaus ole aiheellista.

Webinaarin voi katsoa kokonaisuudessaan tallenteena YouTubesta .

Talousdemokratian syyskokous lauantaina 7.11.2020

Tervetuloa Suomen Talousdemokratia ry:n syyskokoukseen lauantaina 7.11.2020 klo 14:00–15:30. Kokous järjestetään koronatartuntojen ehkäisemiseksi annettujen rajoitusten takia etänä Zoomin välityksellä kevätkokouksen 2020 tapaan.

Liity kokoukseen linkkiä painamalla. Sen jälkeen lataa tiedosto koneellesi, jonka jälkeen käynnistä ohjelma kaksoisklikkaamalla tiedostoa.

Join Zoom Meeting
https://utu.zoom.us/j/61737486404

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Yhdistyksen tilannekatsaus
 6. Valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 8. Päätetään jäseniltä perittävästä liittymis- ja jäsenmaksusta seuraavan kalenterivuoden osalta
 9. Suunnitellaan tulevaa toimintaa
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa äänioikeus on ainoastaan kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneilla varsinaisilla jäsenillä. Unohtuneen jäsenmaksun (20/10 e) voi maksaa paikan päällä. Kannattavilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Tervetuloa kokoukseen!

Tapahtuma on myös Facebookissa.